Geachte ondernemers en vastgoed eigenaren,

In opvolging van de lunchbijeenkomst van 19 mei j.l. in de Hoefslag, zoals die door de gemeente georganiseerd is om o.a. de leegstand van de zakenpanden in ons centrum met elkaar te bespreken, heeft zich een projectgroep gevormd die bestaat uit de heren:

  1. Jack Martens
  2. H.W van Aar
  3. Jos van Kessel
  4. Arie Kemps

De Hoge School NHTV uit Breda heeft zich bereid verklaard om samen met enkele  studenten en hun begeleider op dit vakgebied een brede centrumvisie te ontwikkelen. De gemeente Bernheze in de persoon van mevr. Jossien Bouter stelt op het gemeentehuis een tijdelijke werkplek beschikbaar en begeleidt het project samen met de projectgroep. De hieraan verbonden directe kosten worden gedragen door de gemeente.

De opdrachtspecificatie voor dit project omvat een volledig geïntegreerde visie waarbij, op basis van de toekomstbestemming van Nistelrode in de regio, een beeld ontwikkeld wordt dat rekening houdt met de daarvoor breed benodigde voorzieningen. De daarbij horende  stedenbouwkundige opstelling en verkeerscirculatie worden in dat geïntegreerde plan opgenomen. Ook wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen. Wij verwachten daarmee een mooie beeldvorming te ontwikkelen  waarvan de uitvoering in de bij dat beeld passende deelprojecten gerealiseerd worden. Het eerste deelproject staat reeds in de perspectiefnota van de gemeente en bestaat uit het renoveren van bv de doorgaande route Laar. Het beeld rond stedenbouwkundige aanpassingen biedt de betrokken eigenaren inclusief de gemeente een perspectief waarvoor zij gezamenlijke een plan van aanpak ontwikkelen voor de daarin voorgestelde realisatie.

De projectgroep werkt op dit moment aan de afronding van de projectspecificatie. Hierin worden de actuele onderwerpen zoals bv; de 2 de supermarkt, het snelfietspad door Nistelrode, de verkeersoverlast in het centrum, de beperkte sociale woonvoorzieningen, aan passingen van de bestrating en de bestemming van de braakliggende locatie Brouwershoeve meegenomen. De definitieve keuze van de student verwachten we eind januari. Vervolgens richt de student midden februari 2017 zijn werkplek in op het gemeentehuis. Als eerste stap denken wij aan een uitgewerkt plan van aanpak dat ondersteund wordt met het nodige deskresearch. Hierop volgen de nodige interviews die uiteindelijk leiden tot een conceptvisie. Deze visie wordt middels een algemene bijeenkomst met alle leden gedeeld waarbij met gebruikmaking van jullie input de definitieve visie opgesteld wordt.  Dit eindresultaat verwachten wij omstreeks juni 2017 beschikbaar te hebben.

Eventuele verdere vragen/opmerkingen  over dit project of mogelijke belangstelling voor deelname aan de projectgroep zijn welkom en kunnen worden gericht aan ondergetekende.

Jullie worden op de hoogte gehouden over het verdere verloop van dit project.

In afwachting van een gezamenlijk gedragen op de dynamiek van Nistelrode afgestemde centrumvisie verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Arie Kemps

Arie.kemps@live.nl

06-53359017